KB9AMG's Top 2-way WSPR Reports - May 1-31 2017EI3HIB-IO63


 Band Reports Rank
------ ------- ----
LF/VLF    -  -
 160m    -  -
 80m    -  -
 60m    3  75
 40m    43 317
 30m    19 404
 20m    15 895
 17m    -  -
 15m    -  -
 12m    -  -
 10m    -  -
  6m    -  -
  4m    -  -
  2m    -  -
 70cm    -  -
 23cm    -  -
    -------
Total =   80 Reports - (Rank 536)

Number of Grid Squares = 43


EI3HIB-IO63 - Summary of 2-Way WSPR Reports
-----------

FK - EI3HIB-IO63
FK78 KP2XX 40

FN - EI3HIB-IO63
FN15 VE3XZT 30
FN42 W1XP 40

IN - EI3HIB-IO63
IN83 EA1IOW 40
IN98 F8FSK 40

IO - EI3HIB-IO63
IO81 G0BLB 40
IO90 G4ZFQ 60
   M0RMG 40
IO91 G4LRP 40
   G4YBU 40
IO93 M0VGA 40

JN - EI3HIB-IO63
JN05 F6FUZ 40
JN25 F5LHF 20
   F5VBD 40,30
JN36 HB9ADJ 30,20
JN37 DL1GKK 20
JN39 DL4VM 40
JN47 DG4NOB 20
   HB9JBP 30
   HB9VQQ 20
JN48 DL1GCD 60
   DL4GBF 30
   DL9GCW 30
JN49 DL1FCU 30
JN58 DC9MW 40
   DG7RJ 40,30
JN59 DL3NGN 30
JN68 DH5RAE 40
JN69 DL5RBD 40
JN78 OE3KFB 20
JN86 HA5EAR 20
JN88 OE1RPW 40,20

JO - EI3HIB-IO63
JO01 G0UJA 40
   G8AXA 40
JO10 ON0VA 40
JO11 ON4CDJ 40
   ON6CQ 40
JO20 ON8EC 40
   PD0OXW 40
JO21 ON7KB 40
JO22 PA2W 40
   PA3GMG 40
JO30 DB2WH 40
   DJ3KJ 40
   DK1BN 40,30
JO31 DK8JP 40,30,20
   DL3IAD 40
   DL6YCU 40
   PA0MLC 20
JO32 PB7Z 40
   PE1MPX 60
JO33 DL3GC 40
   PA1RZ 40
   PA4O 40
   PE2WB 20
JO44 OZ7NV 30
JO52 DC1OV 40
JO59 LA3JJ 40,30,20
JO60 DM3FML 30,20
JO62 DC7JZB 40
JO65 OZ0AP 30
   OZ2JBR 40,30
   OZ6QG 30
   OZ7IT 40,30,20
JO66 OZ5ACI 20

KP - EI3HIB-IO63
KP20 OH2GQC 40

OF - EI3HIB-IO63
OF86 VK6XT 30


EI3HIB-IO63 - Detailed 2-Way WSPR Reports - BOLD # = total reports in WSPR database
-----------  (The pair of reports shown have the least amount of time between them)

FK78 KP2XX 40

   1 tx 2017-05-13 23:34 EI3HIB 7.040140 -19dB 0 IO63qf 2W KP2XX FK78ni 6288km 255deg
  41  2017-05-13 23:30 KP2XX 7.040081 -11dB 0 FK78ni 5W EI3HIB IO63qf 6288km 38deg


FN15 VE3XZT 30

   2 tx 2017-05-07 00:50 EI3HIB 10.140275 -21dB -1 IO63qf 1W VE3XZT FN15wg 4917km 289deg
   5  2017-05-07 00:48 VE3XZT 10.140105 -20dB -1 FN15wg 5W EI3HIB IO63qf 4917km 54deg


FN42 W1XP 40

   1 tx 2017-05-13 23:58 EI3HIB 7.040198 -23dB 0 IO63qf 0.5W W1XP FN42fo 4803km 283deg
   3  2017-05-14 01:06 W1XP 7.040066 -17dB 0 FN42fo 5W EI3HIB IO63qf 4803km 52deg


IN83 EA1IOW 40

   6 tx 2017-05-14 08:08 EI3HIB 7.040210 -24dB 0 IO63qf 0.5W EA1IOW IN83gj 1118km 167deg
  17  2017-05-14 08:10 EA1IOW 7.040083 -22dB 0 IN83gj 0.1W EI3HIB IO63qf 1118km 349deg


IN98 F8FSK 40

   1 tx 2017-05-14 03:22 EI3HIB 7.040207 -24dB 0 IO63qf 0.5W F8FSK IN98go 629km 143deg
   3  2017-05-14 03:20 F8FSK 7.040057 -24dB 0 IN98go 5W EI3HIB IO63qf 629km 327deg


IO81 G0BLB 40

   1 tx 2017-05-10 20:44 EI3HIB 7.040180 -23dB 0 IO63qf 2W G0BLB IO81ri 347km 125deg
   1  2017-05-10 20:42 G0BLB 7.040090 -3dB 0 IO81ri 1W EI3HIB IO63qf 347km 308deg


IO90 G4ZFQ 60

   1 tx 2017-05-13 23:10 EI3HIB 5.366121 -14dB 0 IO63qf 2W G4ZFQ IO90ir 459km 125deg
   2  2017-05-13 23:16 G4ZFQ 5.366259 -25dB 0 IO90ir 1W EI3HIB IO63qf 459km 309deg

   M0RMG 40

   1 tx 2017-05-14 09:20 EI3HIB 7.040199 -10dB 0 IO63qf 0.5W M0RMG IO90at 417km 128deg
   8  2017-05-14 09:28 M0RMG 7.040094 -29dB 2 IO90at 2W EI3HIB IO63qf 417km 312deg


IO91 G4LRP 40

   2 tx 2017-05-01 10:06 EI3HIB 7.040122 -28dB 0 IO63qf 2W G4LRP IO91ta 492km 117deg
   7  2017-05-01 10:08 G4LRP 7.040055 -14dB 0 IO91ta 5W EI3HIB IO63qf 492km 302deg

   G4YBU 40

   3 tx 2017-05-01 10:06 EI3HIB 7.040114 -17dB 0 IO63qf 2W G4YBU IO91ui 478km 113deg
   4  2017-05-01 10:20 G4YBU 7.040093 -12dB -1 IO91ui 0.5W EI3HIB IO63qf 478km 298deg


IO93 M0VGA 40

   1 tx 2017-05-10 20:44 EI3HIB 7.040179 -27dB 0 IO63qf 2W M0VGA IO93fx 346km 74deg
   2  2017-05-14 10:02 M0VGA 7.040102 -20dB 0 IO93fx 0.2W EI3HIB IO63qf 346km 258deg


JN05 F6FUZ 40

   1 tx 2017-05-14 05:22 EI3HIB 7.040201 -22dB 0 IO63qf 0.5W F6FUZ JN05id 1044km 146deg
   7  2017-05-14 05:26 F6FUZ 7.039991 -17dB 0 JN05id 1W EI3HIB IO63qf 1044km 332deg


JN25 F5LHF 20

   1 tx 2017-05-14 11:20 EI3HIB 14.097211 -32dB 0 IO63qf 1W F5LHF JN25em 1167km 133deg
   2  2017-05-14 11:26 F5LHF 14.097122 -27dB 0 JN25em 5W EI3HIB IO63qf 1167km 321deg

   F5VBD 40,30

   1 tx 2017-05-10 20:36 EI3HIB 7.040180 -15dB 0 IO63qf 2W F5VBD JN25xo 1241km 128deg
   1  2017-05-01 09:06 F5VBD 7.040137 -22dB 1 JN25xo 1W EI3HIB IO63qf 1241km 318deg
   1 tx 2017-05-07 10:28 EI3HIB 10.140287 -13dB 0 IO63qf 1W F5VBD JN25xo 1241km 128deg
   2  2017-05-07 10:58 F5VBD 10.140231 -26dB 0 JN25xo 1W EI3HIB IO63qf 1241km 318deg


JN36 HB9ADJ 30,20

   6 tx 2017-05-13 15:42 EI3HIB 10.140273 -14dB 0 IO63qf 1W HB9ADJ JN36 1226km 122deg
   9  2017-05-13 15:44 HB9ADJ 10.140262 -10dB 0 JN36li 5W EI3HIB IO63qf 1236km 313deg
   7 tx 2017-05-07 12:10 EI3HIB 14.097184 -15dB 0 IO63qf 2W HB9ADJ JN36li 1236km 123deg
   8  2017-05-07 12:14 HB9ADJ 14.097167 0dB 0 JN36li 5W EI3HIB IO63qf 1236km 313deg


JN37 DL1GKK 20

   4 tx 2017-05-07 12:10 EI3HIB 14.097188 -24dB 0 IO63qf 2W DL1GKK JN37vx 1170km 114deg
   6  2017-05-07 12:08 DL1GKK 14.097012 -1dB 0 JN37vx 5W EI3HIB IO63qf 1170km 305deg


JN39 DL4VM 40

   1 tx 2017-05-14 08:08 EI3HIB 7.040201 -24dB 0 IO63qf 0.5W DL4VM JN39mf 1048km 110deg
   8  2017-05-14 07:56 DL4VM 7.040063 -13dB 1 JN39mf 5W EI3HIB IO63qf 1048km 300deg


JN47 DG4NOB 20

   2 tx 2017-05-07 11:26 EI3HIB 14.097184 -19dB 0 IO63qf 2W DG4NOB JN47sq 1296km 112deg
   1  2017-05-07 11:32 DG4NOB 14.097052 -18dB -1 JN47sq 1W EI3HIB IO63qf 1296km 304deg

   HB9JBP 30

   9 tx 2017-05-07 06:56 EI3HIB 10.140291 -25dB 0 IO63qf 1W HB9JBP JN47hj 1259km 115deg
   7  2017-05-07 06:58 HB9JBP 10.140178 -28dB -1 JN47hj 1W EI3HIB IO63qf 1259km 307deg

   HB9VQQ 20

   3 tx 2017-05-07 11:26 EI3HIB 14.097191 -26dB 0 IO63qf 2W HB9VQQ/1 JN47jm 1260km 114deg
   4  2017-05-07 11:28 HB9VQQ 14.097082 -19dB -2 JN47jm 0.1W EI3HIB IO63qf 1260km 306deg


JN48 DL1GCD 60

   2 tx 2017-05-13 23:10 EI3HIB 5.366130 -12dB 0 IO63qf 2W DL1GCD JN48ar 1139km 110deg
   2  2017-05-13 23:06 DL1GCD 5.366190 -3dB 0 JN48ar 10W EI3HIB IO63qf 1139km 302deg

   DL4GBF 30

   3 tx 2017-05-07 10:20 EI3HIB 10.140285 -22dB 0 IO63qf 1W DL4GBF JN48wa 1296km 110deg
   1  2017-05-07 10:22 DL4GBF 10.140184 -23dB -1 JN48wa 5W EI3HIB IO63qf 1296km 303deg

   DL9GCW 30

   1 tx 2017-05-07 10:18 EI3HIB 10.140317 -33dB 0 IO63qf 1W DL9GCW JN48vc 1286km 110deg
   2  2017-05-07 10:42 DL9GCW 10.140188 0dB 0 JN48vc 5W EI3HIB IO63qf 1286km 302deg


JN49 DL1FCU 30

   1 tx 2017-05-07 09:22 EI3HIB 10.140280 -19dB 0 IO63qf 1W DL1FCU JN49kw 1129km 103deg
   6  2017-05-07 09:16 DL1FCU 10.140190 -13dB 0 JN49kw 2W EI3HIB IO63qf 1129km 295deg


JN58 DC9MW 40

   3 tx 2017-05-10 20:44 EI3HIB 7.040178 -22dB 0 IO63qf 2W DC9MW JN58tc 1402km 107deg
   1  2017-05-10 20:26 DC9MW 7.040051 -19dB -1 JN58tc 1W EI3HIB IO63qf 1402km 301deg

   DG7RJ 40,30

   2 tx 2017-05-18 19:24 EI3HIB 7.040138 -15dB 0 IO63qf 5W DG7RJ JN58th 1390km 106deg
  14  2017-05-18 09:06 DG7RJ 7.040147 -26dB 0 JN58th 2W EI3HIB IO63qf 1390km 300deg
   1 tx 2017-05-07 10:50 EI3HIB 10.140281 -27dB 0 IO63qf 2W DG7RJ JN58th 1390km 106deg
   5  2017-05-07 10:42 DG7RJ 10.140254 -3dB 1 JN58th 2W EI3HIB IO63qf 1390km 300deg


JN59 DL3NGN 30

   1 tx 2017-05-07 10:18 EI3HIB 10.140285 -25dB 0 IO63qf 1W DL3NGN JN59mk 1294km 102deg
   7  2017-05-07 10:26 DL3NGN 10.140179 -11dB 2 JN59mk 2W EI3HIB IO63qf 1294km 296deg


JN68 DH5RAE 40

  10 tx 2017-05-10 20:36 EI3HIB 7.040177 -5dB 1 IO63qf 2W DH5RAE JN68qv 1473km 101deg
  57  2017-05-10 20:34 DH5RAE 7.040148 -4dB 0 JN68qv 2W EI3HIB IO63qf 1473km 297deg


JN69 DL5RBD 40

   9 tx 2017-05-10 19:12 EI3HIB 7.040178 -9dB -1 IO63qf 2W DL5RBD JN69kb 1432km 101deg
  81  2017-05-10 19:10 DL5RBD 7.040025 -8dB 0 JN69kb 5W EI3HIB IO63qf 1432km 296deg


JN78 OE3KFB 20

   2 tx 2017-05-07 11:26 EI3HIB 14.097186 -26dB 0 IO63qf 2W OE3KFB JN78wl 1657km 99deg
   6  2017-05-07 11:22 OE3KFB 14.097083 -12dB 0 JN78wl 5W EI3HIB IO63qf 1657km 297deg


JN86 HA5EAR 20

   1 tx 2017-05-07 11:18 EI3HIB 14.097184 -26dB 0 IO63qf 2W HA5EAR JN86uv 1863km 102deg
   1  2017-05-07 11:16 HA5EAR 14.096996 -25dB 0 JN86uv 5W EI3HIB IO63qf 1863km 301deg


JN88 OE1RPW 40,20

   2 tx 2017-05-01 00:20 EI3HIB 7.040117 -15dB 0 IO63qf 0.5W OE1RPW JN88eg 1701km 100deg
  16  2017-05-01 00:30 OE1RPW 7.040094 5dB 0 JN88eg 50W EI3HIB IO63qf 1701km 298deg
   1 tx 2017-05-07 12:40 EI3HIB 14.097188 -20dB 0 IO63qf 2W OE1RPW JN88eg 1701km 100deg
   1  2017-05-07 12:30 OE1RPW 14.097085 -7dB 0 JN88eg 50W EI3HIB IO63qf 1701km 298deg


JO01 G0UJA 40

   1 tx 2017-05-18 08:06 EI3HIB 7.040200 -27dB 0 IO63qf 2W G0UJA JO01bj 502km 111deg
   3  2017-05-18 08:08 G0UJA 7.040042 -20dB 0 JO01bj 1W EI3HIB IO63qf 502km 297deg

   G8AXA 40

   2 tx 2017-05-18 08:06 EI3HIB 7.040198 -20dB 0 IO63qf 2W G8AXA JO01ai 499km 112deg
   9  2017-05-18 09:22 G8AXA 7.040146 -13dB 0 JO01ai 2W EI3HIB IO63qf 499km 297deg


JO10 ON0VA 40

   1 tx 2017-05-10 20:36 EI3HIB 7.040175 -17dB 0 IO63qf 2W ON0VA JO10ss 747km 107deg
   5  2017-05-14 00:30 ON0VA 7.040096 -18dB 0 JO10ss 1W EI3HIB IO63qf 747km 295deg


JO11 ON4CDJ 40

   2 tx 2017-05-01 10:06 EI3HIB 7.040114 -18dB 0 IO63qf 2W ON4CDJ JO11xc 759km 104deg
  17  2017-05-01 10:12 ON4CDJ 7.040133 -12dB 1 JO11xc 1W EI3HIB IO63qf 759km 292deg

   ON6CQ 40

   4 tx 2017-05-10 20:36 EI3HIB 7.040194 -12dB 0 IO63qf 2W ON6CQ JO11pf 710km 104deg
  21  2017-05-10 20:38 ON6CQ 7.040075 -1dB 0 JO11pf 10W EI3HIB IO63qf 710km 292deg


JO20 ON8EC 40

   5 tx 2017-05-10 20:36 EI3HIB 7.040180 -24dB 0 IO63qf 2W ON8EC JO20gw 803km 104deg
   2  2017-05-10 20:24 ON8EC 7.040107 -20dB 0 JO20gw 0.2W EI3HIB IO63qf 803km 293deg

   PD0OXW 40

   5 tx 2017-05-10 19:12 EI3HIB 7.040178 -10dB 0 IO63qf 2W PD0OXW JO20 851km 106deg
   6  2017-05-10 19:10 PD0OXW 7.040172 -13dB 0 JO20 1W EI3HIB IO63qf 851km 296deg


JO21 ON7KB 40

  13 tx 2017-05-14 06:40 EI3HIB 7.040202 -26dB 0 IO63qf 0.5W ON7KB JO21ei 776km 101deg
  14  2017-05-14 06:38 ON7KB 7.040082 -27dB 0 JO21ei 2W EI3HIB IO63qf 776km 290deg


JO22 PA2W 40

   1 tx 2017-05-07 12:58 EI3HIB 7.040190 -27dB 0 IO63qf 2W PA2W JO22lf 787km 93deg
   3  2017-05-10 19:24 PA2W 7.040008 -3dB -1 JO22lf 5W EI3HIB IO63qf 787km 283deg

   PA3GMG 40

   1 tx 2017-05-14 08:08 EI3HIB 7.040202 -15dB 0 IO63qf 0.5W PA3GMG JO22kk 777km 92deg
   2  2017-05-14 08:12 PA3GMG 7.040040 -13dB -1 JO22kk 1W EI3HIB IO63qf 777km 281deg


JO30 DB2WH 40

   3 tx 2017-05-10 19:18 EI3HIB 7.040181 -18dB 0 IO63qf 2W DB2WH JO30oo 991km 102deg
  83  2017-05-10 19:16 DB2WH 7.040062 -15dB 0 JO30oo 10W EI3HIB IO63qf 991km 292deg

   DJ3KJ 40

   9 tx 2017-05-18 08:22 EI3HIB 7.040200 -24dB 0 IO63qf 1W DJ3KJ JO30fj 951km 104deg
   8  2017-05-18 08:20 DJ3KJ 7.039993 -16dB 1 JO30fj 1W EI3HIB IO63qf 951km 294deg

   DK1BN 40,30

  11 tx 2017-05-18 08:22 EI3HIB 7.040204 -22dB 0 IO63qf 1W DK1BN/P JO30tn 1020km 101deg
  24  2017-05-18 08:20 DK1BN/P 7.040181 -21dB -1 JO30tn 5W EI3HIB IO63qf 1020km 292deg
   5 tx 2017-05-13 14:18 EI3HIB 10.140289 -19dB 0 IO63qf 1W DK1BN JO30wq 1031km 100deg
  19  2017-05-13 14:20 DK1BN 10.140211 -17dB 0 JO30wq 5W EI3HIB IO63qf 1031km 292deg


JO31 DK8JP 40,30,20

  11 tx 2017-05-01 10:10 EI3HIB 7.040114 -24dB 0 IO63qf 2W DK8JP JO31gk 915km 97deg
  41  2017-05-01 10:12 DK8JP 7.040014 -14dB 0 JO31gk 1W EI3HIB IO63qf 915km 288deg
  20 tx 2017-05-07 10:36 EI3HIB 10.140287 -32dB 0 IO63qf 1W DK8JP JO31gk 915km 97deg
   3  2017-05-07 10:40 DK8JP 10.140097 -18dB 0 JO31gk 1W EI3HIB IO63qf 915km 288deg
   4 tx 2017-05-18 11:36 EI3HIB 14.097193 1dB 0 IO63qf 5W DK8JP JO31gk 915km 97deg
   2  2017-05-18 11:34 DK8JP 14.097002 -11dB 0 JO31gk 1W EI3HIB IO63qf 915km 288deg

   DL3IAD 40

   1 tx 2017-05-01 06:42 EI3HIB 7.040127 -6dB 0 IO63qf 0.5W DL3IAD JO31is 916km 95deg
   5  2017-05-01 06:38 DL3IAD 7.040167 -5dB 0 JO31is 5W EI3HIB IO63qf 916km 285deg

   DL6YCU 40

   1 tx 2017-05-10 20:44 EI3HIB 7.040181 -24dB 0 IO63qf 2W DL6YCU JO31ws 993km 94deg
  13  2017-05-10 19:26 DL6YCU 7.040119 -8dB 0 JO31ws 0.5W EI3HIB IO63qf 993km 285deg

   PA0MLC 20

   4 tx 2017-05-18 11:06 EI3HIB 14.097168 -6dB 0 IO63qf 1W PA0MLC JO31aw 867km 94deg
   1  2017-05-07 12:20 PA0MLC 14.097110 -22dB 0 JO31aw 5W EI3HIB IO63qf 867km 285deg


JO32 PB7Z 40

   3 tx 2017-05-18 19:24 EI3HIB 7.040142 0dB 0 IO63qf 5W PB7Z JO32iu 891km 87deg
   1  2017-05-18 19:26 PB7Z 7.040088 1dB 0 JO32iu 5W EI3HIB IO63qf 891km 278deg

   PE1MPX 60

   2 tx 2017-05-13 23:10 EI3HIB 5.366131 -16dB 0 IO63qf 2W PE1MPX JO32gc 895km 93deg
   2  2017-05-13 23:14 PE1MPX 5.366149 -22dB 1 JO32gc 5W EI3HIB IO63qf 895km 283deg


JO33 DL3GC 40

   1 tx 2017-05-07 14:08 EI3HIB 7.040184 -18dB 0 IO63qf 2W DL3GC JO33 901km 83deg
  20  2017-05-07 14:06 DL3GC 7.040085 -10dB 0 JO33qb 2W EI3HIB IO63qf 932km 277deg

   PA1RZ 40

  10 tx 2017-05-13 23:58 EI3HIB 7.040203 -13dB 0 IO63qf 0.5W PA1RZ JO33kd 898km 85deg
  54  2017-05-13 23:56 PA1RZ 7.040154 -16dB 0 JO33kd 5W EI3HIB IO63qf 898km 276deg

   PA4O 40

   3 tx 2017-05-10 19:18 EI3HIB 7.040180 -4dB 0 IO63qf 2W PA4O JO33gh 874km 84deg
   4  2017-05-10 19:16 PA4O 7.040109 5dB 0 JO33gh 5W EI3HIB IO63qf 874km 275deg

   PE2WB 20

   1 tx 2017-05-18 11:16 EI3HIB 14.097204 -21dB 0 IO63qf 1W PE2WB JO33ge 876km 85deg
   1  2017-05-18 11:34 PE2WB 14.097016 -17dB -1 JO33ge 5W EI3HIB IO63qf 876km 276deg


JO44 OZ7NV 30

   2 tx 2017-05-07 10:36 EI3HIB 10.140280 -26dB 0 IO63qf 1W OZ7NV JO44vv 1085km 74deg
   7  2017-05-07 10:40 OZ7NV 10.140121 -24dB 0 JO44vv 5W EI3HIB IO63qf 1085km 267deg


JO52 DC1OV 40

   3 tx 2017-05-10 19:22 EI3HIB 7.040178 -19dB 0 IO63qf 2W DC1OV JO52di 1139km 88deg
   3  2017-05-10 19:20 DC1OV 7.040092 -7dB 0 JO52di 5W EI3HIB IO63qf 1139km 282deg


JO59 LA3JJ 40,30,20

  13 tx 2017-05-10 20:36 EI3HIB 7.040182 -16dB 0 IO63qf 2W LA3JJ/RX2 JO59bh 1230km 50deg
  14  2017-05-10 20:34 LA3JJ 7.040165 -12dB 0 JO59bh 5W EI3HIB IO63qf 1230km 244deg
  12 tx 2017-05-07 08:40 EI3HIB 10.140291 -24dB 0 IO63qf 1W LA3JJ/RX2 JO59bh 1230km 50deg
  23  2017-05-07 08:28 LA3JJ 10.140261 -21dB 0 JO59dn 0.2W EI3HIB IO63qf 1251km 243deg
  15 tx 2017-05-07 11:18 EI3HIB 14.097199 -22dB 0 IO63qf 2W LA3JJ/RX2 JO59bh 1230km 50deg
  14  2017-05-07 11:20 LA3JJ 14.097152 -11dB 0 JO59bh 5W EI3HIB IO63qf 1230km 244deg


JO60 DM3FML 30,20

   1 tx 2017-05-13 16:20 EI3HIB 10.140300 -16dB 0 IO63qf 1W DM3FML JO60ux 1406km 92deg
   6  2017-05-13 16:22 DM3FML 10.140110 -9dB 0 JO60ux 5W EI3HIB IO63qf 1406km 288deg
   1 tx 2017-05-18 11:36 EI3HIB 14.097199 -24dB 0 IO63qf 5W DM3FML JO60ux 1406km 92deg
   4  2017-05-18 11:30 DM3FML 14.097112 -23dB 0 JO60ux 5W EI3HIB IO63qf 1406km 288deg


JO62 DC7JZB 40

   1 tx 2017-05-13 23:58 EI3HIB 7.040203 -21dB 0 IO63qf 0.5W DC7JZB JO62qj 1343km 86deg
  13  2017-05-14 00:06 DC7JZB 7.040048 -9dB 0 JO62qj 5W EI3HIB IO63qf 1343km 282deg


JO65 OZ0AP 30

   7 tx 2017-05-13 14:18 EI3HIB 10.140281 -23dB 0 IO63qf 1W OZ0AP JO65eg 1251km 72deg
  16  2017-05-13 14:20 OZ0AP 10.140188 -21dB 0 JO65eg 5W EI3HIB IO63qf 1251km 267deg

   OZ2JBR 40,30

   1 tx 2017-05-10 19:18 EI3HIB 7.040193 -13dB 0 IO63qf 2W OZ2JBR JO65di 1246km 71deg
  15  2017-05-14 00:26 OZ2JBR 7.040078 -24dB 0 JO65di 5W EI3HIB IO63qf 1246km 267deg
   4 tx 2017-05-07 09:22 EI3HIB 10.140304 -15dB 0 IO63qf 1W OZ2JBR JO65di 1246km 71deg
   4  2017-05-07 08:56 OZ2JBR 10.140166 -23dB 0 JO65di 5W EI3HIB IO63qf 1246km 267deg

   OZ6QG 30

   1 tx 2017-05-13 15:02 EI3HIB 10.140268 -25dB 0 IO63qf 1W OZ6QG JO65es 1255km 69deg
   3  2017-05-13 15:06 OZ6QG 10.140111 -22dB -1 JO65es 5W EI3HIB IO63qf 1255km 265deg

   OZ7IT 40,30,20

   3 tx 2017-05-13 23:34 EI3HIB 7.040126 -18dB 0 IO63qf 2W OZ7IT JO65df 1245km 72deg
  24  2017-05-13 23:32 OZ7IT 7.040143 -18dB 0 JO65df 5W EI3HIB IO63qf 1245km 268deg
  12 tx 2017-05-07 07:56 EI3HIB 10.140285 -26dB 0 IO63qf 1W OZ7IT JO65df 1245km 72deg
  17  2017-05-07 07:54 OZ7IT 10.140220 -21dB -1 JO65df 5W EI3HIB IO63qf 1245km 268deg
   1 tx 2017-05-07 12:10 EI3HIB 14.097187 -33dB 0 IO63qf 2W OZ7IT JO65df 1245km 72deg
   2  2017-05-07 12:20 OZ7IT 14.097089 -25dB -1 JO65df 5W EI3HIB IO63qf 1245km 268deg


JO66 OZ5ACI 20

   2 tx 2017-05-18 11:16 EI3HIB 14.097195 -18dB 0 IO63qf 1W OZ5ACI JO66ca 1247km 68deg
   1  2017-05-18 11:18 OZ5ACI 14.097175 -5dB 0 JO66ca 5W EI3HIB IO63qf 1247km 263deg


KP20 OH2GQC 40

   1 tx 2017-05-14 01:16 EI3HIB 7.040200 -23dB 0 IO63qf 0.5W OH2GQC KP20if 2040km 55deg
  33  2017-05-14 01:12 OH2GQC 7.040115 -16dB -1 KP20if 5W EI3HIB IO63qf 2040km 262deg


OF86 VK6XT 30

   2 tx 2017-05-07 06:18 EI3HIB 10.140281 -25dB 0 IO63qf 1W VK6XT OF86td 15184km 87deg
   3  2017-05-07 06:24 VK6XT 10.140093 -24dB -1 OF86td 5W EI3HIB IO63qf 15184km 314degEI3HIB-IO63 - Number of Detailed WSPR Records by Date
-----------
  Date   Count
---------- -----
2017-05-01   13
2017-05-02   -
2017-05-03   -
2017-05-04   -
2017-05-05   -
2017-05-06   -
2017-05-07   50
2017-05-08   -
2017-05-09   -
2017-05-10   29
2017-05-11   -
2017-05-12   -
2017-05-13   24
2017-05-14   23
2017-05-15   -
2017-05-16   -
2017-05-17   -
2017-05-18   21
2017-05-19   -
2017-05-20   -
2017-05-21   -
2017-05-22   -
2017-05-23   -
2017-05-24   -
2017-05-25   -
2017-05-26   -
2017-05-27   -
2017-05-28   -
2017-05-29   -
2017-05-30   -
2017-05-31   -


EI3HIB-IO63 - Summary of Daily 2-Way WSPR Reports
-----------  (BOLD callsign = First daily 2-way report on the band this month
                or first daily SWL/1-way report on any band)
       ("*" before *GRID-CALLSIGN = No 2-way reports with EI3HIB-IO63)
       ("*" after GRID-CALLSIGN* = No 2-way reports for all callsigns)


2017-05-01 EI3HIB-IO63 (7)

 7  40m  IO91-G4LRP---1/1  IO91-G4YBU---1/1  JN88-OE1RPW--1/1  JO11-ON4CDJ--1/2
      JO21-ON7KB---1/4  JO31-DK8JP---1/4  JO31-DL3IAD--1/1

 23  SWL *IN71-EA1FAQ*------1/3  *IN89-GJ7DNI*------1/1  *IN92-EA2RKO*------1/2
      *IN94-F5FLN*-------1/3  *IN94-F6KNB*-------1/6  *IO77-GM4SFW*------1/5
      *IO90-G3ZIL*-------1/3  *IO91-G4HZX*-------1/4  *JN39-LX1DQ--------1/6
      *JN49-DK3SML*------1/5  *JN49-DK6UG*-------1/5  JO01-G8AXA--------1/1
      *JO02-M1GEO*-------1/2  *JO21-ON7KO--------1/4  *JO22-PA0EHG*------1/5
      *JO22-PI9ESA*------1/6  *JO30-DL8TG*-------1/1  *JO31-DF2JP--------1/6
      *JO31-DL2ZZ*-------1/5  *JO32-PI4THT*------1/6  *JO42-DF5FH*-------1/4
      *JO42-DF8OE*-------1/4  *JO62-DH6AT--------1/2


2017-05-07 EI3HIB-IO63 (27)

 3  40m  JO11-ON4CDJ--2/2  JO11-ON6CQ---1/2  JO33-DL3GC---1/1

 15  30m  FN15-VE3XZT--1/1  JN25-F5VBD---1/1  JN47-HB9JBP--1/1  JN48-DL4GBF--1/1
      JN48-DL9GCW--1/1  JN49-DL1FCU--1/1  JN58-DG7RJ---1/1  JN59-DL3NGN--1/1
      JO31-DK8JP---1/1  JO44-OZ7NV---1/1  JO59-LA3JJ---1/1  JO65-OZ0AP---1/2
      JO65-OZ2JBR--1/1  JO65-OZ7IT---1/2  OF86-VK6XT---1/1

 9  20m  JN36-HB9ADJ--1/3  JN37-DL1GKK--1/1  JN47-DG4NOB--1/1  JN47-HB9VQQ--1/1
      JN78-OE3KFB--1/2  JN86-HA5EAR--1/1  JN88-OE1RPW--1/1  JO59-LA3JJ---1/3
      JO65-OZ7IT---1/1

 43  SWL *EM88-KB4AAA*------1/1  *EN50-K9AN*--------1/2  *FN42-WA9WTK-------1/1
      *IL38-EA8BFK-------1/4  *IN94-F6KNB*-------2/6  *IO77-GM4SFW*------2/5
      *IO91-G4HZX*-------2/4  *JN06-F5OIH*-------1/4  *JN18-F4GUK--------1/1
      *JN38-DF7RW--------1/1  *JN39-DK7IO--------1/1  *JN39-LX1DQ--------2/6
      *JN45-IW2DZX-------1/2  *JN48-DF4UE--------1/5  *JN48-DG2GHH*------1/1
      *JN49-DG1NJ--------1/1  *JN49-DK3SML*------2/5  *JN49-DK6UG*-------2/5
      *JN58-DK8FT--------1/5  *JN59-DK0SC*-------1/2  *JN89-UNLIS*-------1/2
      *JO10-ON5KQ*-------1/1  JO21-ON7KB--------1/1  *JO21-ON7KO--------2/4
      *JO22-PA0EHG*------2/5  JO22-PA2W---------1/1  *JO22-PA3FYM2*-----1/1
      *JO22-PI9ESA*------2/6  *JO31-DC5AL-R*-----1/5  *JO31-DF2JP--------2/6
      *JO31-DL2ZZ*-------2/5  *JO32-PI4THT*------2/6  *JO42-DF8OE*-------2/4
      *JO43-DL0HT*-------1/5  *JO43-SWLJO43*-----1/4  *JO50-DG0OPK*------1/2
      *JO59-LA8AV--------1/3  *JO62-DH6AT--------2/2  *JO65-OZ1AAB*------1/4
      *JO81-SQ6IUS-------1/1  *JO89-SM0EPX*------1/2  *JP95-SM2KOT*------1/2
      *KN37-YO8003SWL*---1/1


2017-05-10 EI3HIB-IO63 (14)

 14  40m  IO81-G0BLB---1/1  JN58-DC9MW---1/1  JN68-DH5RAE--1/4  JN69-DL5RBD--1/4
      JO11-ON6CQ---2/2  JO20-ON8EC---1/1  JO20-PD0OXW--1/1  JO21-ON7KB---2/4
      JO30-DB2WH---1/1  JO31-DK8JP---2/4  JO31-DL6YCU--1/1  JO33-PA4O----1/1
      JO52-DC1OV---1/1  JO59-LA3JJ---1/2

 65  SWL *IL38-EA8BFK-------2/4  *IN71-EA1FAQ*------2/3  *IN80-EA4BPN*------1/3
      *IN94-F6KNB*-------3/6  *IO77-GM4SFW*------3/5  *IO91-G4HZX*-------3/4
      IO91-G4YBU--------1/1  *IO92-G3OVH*-------1/3  *IO92-G4KRW*-------1/2
      *IO93-G4RGH--------1/2  IO93-M0VGA--------1/1  *IO94-G4CPD*-------1/3
      *JN03-F4CWN*-------1/1  *JN06-F5OIH*-------2/4  JN25-F5VBD--------1/1
      *JN28-PE3ES--------1/2  *JN34-IU1GLI-------1/1  *JN36-HB9MHB-------1/3
      *JN37-HB9FZG*------1/2  *JN39-LX1DQ--------3/6  *JN45-IW2DZX-------2/2
      *JN45-IW2OHP-------1/1  *JN48-DF4UE--------2/5  JN48-DL1GCD-------1/1
      *JN49-DK3SML*------3/5  *JN49-DK6UG*-------3/5  JN58-DG7RJ--------1/1
      *JN58-DK1KW--------1/1  *JN58-DK8FT--------2/5  *JN78-OE5FGL-------1/1
      *JN88-OE3BUB*------1/1  *JO02-M1GEO*-------2/2  JO10-ON0VA--------1/1
      *JO10-ONL12316*----1/1  *JO22-PA0EHG*------3/5  *JO22-PI9ESA*------3/6
      *JO31-DC5AL-R*-----2/5  *JO31-DF2JP--------3/6  *JO31-DK3RU--------1/1
      *JO31-DL2ZZ*-------3/5  *JO31-DL6OW-R*-----1/2  *JO32-PA0KNW-------1/1
      *JO32-PA0MBO*------1/2  JO32-PB7Z---------1/1  *JO32-PD0AG--------1/1
      *JO32-PI4THT*------3/6  *JO38-LA7RTA-------1/2  *JO42-DF5FH*-------2/4
      *JO42-DF8OE*-------3/4  *JO42-DL1KAI*------1/4  *JO43-DL0HT*-------2/5
      *JO43-SWLJO43*-----2/4  *JO59-LA8AV--------2/3  *JO59-LA9PMA*------1/2
      *JO62-DL1KSV-------1/1  *JO65-OZ1AAB*------2/4  JO65-OZ2JBR-------1/2
      JO65-OZ7IT--------1/1  *JO65-SM7KHA-------1/2  *JP99-LA9JO*-------1/2
      *KM07-SV8RV*-------1/2  *KN08-OM50SPSEKE*--1/1  *KP20-OH2EAT*------1/2
      *KP24-OH8GKP-------1/2  *KP72-UB1NDF*------1/1


2017-05-13 EI3HIB-IO63 (14)

 3  60m  IO90-G4ZFQ---1/1  JN48-DL1GCD--1/1  JO32-PE1MPX--1/1

 5  40m  FK78-KP2XX---1/1  JN68-DH5RAE--2/4  JN69-DL5RBD--2/4  JO33-PA1RZ---1/2
      JO65-OZ7IT---1/1

 6  30m  JN36-HB9ADJ--1/1  JO30-DK1BN---1/1  JO60-DM3FML--1/1  JO65-OZ0AP---2/2
      JO65-OZ6QG---1/1  JO65-OZ7IT---2/2

 42  SWL  FN42-W1XP---------1/1  *IL38-EA8BFK-------3/4  *IN80-EA4BPN*------2/3
      *IN94-F5FLN*-------2/3  *IN94-F6KNB*-------4/6  *IO77-GM4SFW*------4/5
      *JN06-F5OIH*-------3/4  *JN28-PE3ES--------2/2  *JN36-HB9MHB-------2/3
      *JN39-LX1DQ--------4/6  *JN48-DF4UE--------3/5  *JN49-DK3SML*------4/5
      *JN49-DK6UG*-------4/5  *JN54-IZ4HEO*------1/1  *JN58-DK8FT--------3/5
      *JN89-UNLIS*-------2/2  *JO21-ON7KO--------3/4  *JO22-PA0EHG*------4/5
      *JO22-PI9ESA*------4/6  *JO30-DL6EBP*------1/1  *JO31-DC5AL-R*-----3/5
      *JO31-DF2JP--------4/6  JO31-DK8JP--------1/1  *JO31-DL8YCA-------1/1
      *JO32-PA3EDR-------1/2  *JO32-PI4THT*------4/6  *JO33-PE9DX*-------1/2
      *JO40-DL2RUM-------1/1  *JO42-DF5FH*-------3/4  *JO42-DL1KAI*------2/4
      *JO43-DL0HT*-------3/5  *JO43-SWLJO43*-----3/4  *JO50-DG0OPK*------2/2
      JO59-LA3JJ--------1/1  JO62-DC7JZB-------1/1  *JO65-OZ1AAB*------3/4
      JO65-OZ2JBR-------2/2  *JO65-SM7KHA-------2/2  *JO67-SM6WZI-------1/1
      *JO89-SM0EPX*------2/2  *JO89-SM0JZT*------1/1  *JP95-SM2KOT*------2/2


2017-05-14 EI3HIB-IO63 (16)

 13  40m  IN83-EA1IOW--1/1  IN98-F8FSK---1/1  IO90-M0RMG---1/1  JN05-F6FUZ---1/1
      JN39-DL4VM---1/1  JN68-DH5RAE--3/4  JN69-DL5RBD--3/4  JO21-ON7KB---3/4
      JO22-PA3GMG--1/1  JO31-DK8JP---3/4  JO33-PA1RZ---2/2  JO59-LA3JJ---2/2
      KP20-OH2GQC--1/1

 3  20m  JN25-F5LHF---1/1  JN36-HB9ADJ--2/3  JO59-LA3JJ---2/3

 33  SWL *EN50-K9AN*--------2/2  *EN70-KA9LHE-------1/1  *IL38-EA8BFK-------4/4
      *IN71-EA1FAQ*------3/3  *IN94-F5FLN*-------3/3  *IN94-F6KNB*-------5/6
      *IO90-G3ZIL*-------2/3  IO90-G4ZFQ--------1/1  *IO91-G4FKK--------1/1
      *IO92-G3OVH*-------2/3  *IO92-G4KRW*-------2/2  *IO93-G4RGH--------2/2
      *IO94-G4CPD*-------2/3  *JN06-F5OIH*-------4/4  *JN36-HB9MHB-------3/3
      *JN39-LX1DQ--------5/6  *JN48-DF4UE--------4/5  *JN49-DJ9NZ--------1/1
      *JN49-DK6UG*-------5/5  *JN58-DK8FT--------4/5  *JO22-NL9222*------1/2
      *JO22-PI9ESA*------5/6  *JO31-DC5AL-R*-----4/5  *JO31-DF2JP--------5/6
      *JO31-DL2ZZ*-------4/5  *JO32-PA3EDR-------2/2  *JO32-PI4THT*------5/6
      *JO33-PE9DX*-------2/2  *JO42-DL1KAI*------3/4  *JO43-DL0HT*-------4/5
      *KO33-EW2ABT*------1/2  *KP20-OH2EAT*------2/2  *KP24-OH8GKP-------2/2


2017-05-18 EI3HIB-IO63 (17)

 10  40m  JN58-DG7RJ---1/1  JN68-DH5RAE--4/4  JN69-DL5RBD--4/4  JO01-G0UJA---1/1
      JO01-G8AXA---1/1  JO21-ON7KB---4/4  JO30-DJ3KJ---1/1  JO30-DK1BN---1/1
      JO31-DK8JP---4/4  JO32-PB7Z----1/1

 7  20m  JN36-HB9ADJ--3/3  JN78-OE3KFB--2/2  JO31-DK8JP---1/1  JO33-PE2WB---1/1
      JO59-LA3JJ---3/3  JO60-DM3FML--1/1  JO66-OZ5ACI--1/1

 62  SWL *HP85-TF4M---------1/1  *IN80-EA4BPN*------3/3  IN83-EA1IOW-------1/1
      *IN92-EA2RKO*------2/2  *IN94-F6KNB*-------6/6  *IN97-F1ING*-------1/1
      *IO77-GM4SFW*------5/5  *IO90-G3ZIL*-------3/3  *IO91-G4HZX*-------4/4
      *IO92-G3OVH*-------3/3  *IO92-M0XDK--------1/1  *IO94-G4CPD*-------3/3
      *JN37-HB9FZG*------2/2  *JN39-LX1DQ--------6/6  *JN48-DF4UE--------5/5
      *JN49-DK3SML*------5/5  JN58-DC9MW--------1/1  *JN58-DK8FT--------5/5
      *JN59-DK0SC*-------2/2  *JN69-DL1RDB-------1/1  *JO02-G4IKZ*-------1/1
      *JO02-M6VKM--------1/1  JO11-ON6CQ--------1/1  JO20-ON8EC--------1/1
      *JO21-ON3IT--------1/1  *JO21-ON7KO--------4/4  *JO21-PA3AAT-------1/1
      *JO22-NL9222*------2/2  *JO22-PA0EHG*------5/5  *JO22-PA3BTI-------1/1
      *JO22-PH2M*--------1/1  *JO22-PI9ESA*------6/6  *JO31-DC5AL-R*-----5/5
      *JO31-DF2JP--------6/6  *JO31-DK5LH--------1/1  *JO31-DL2ZZ*-------5/5
      *JO31-DL6OW-R*-----2/2  JO31-PA0MLC-------1/1  *JO32-PA0EHG*------1/1
      *JO32-PA0MBO*------2/2  *JO32-PI4THT*------6/6  *JO38-LA7RTA-------2/2
      *JO42-DF5FH*-------4/4  *JO42-DF8OE*-------4/4  *JO42-DL1KAI*------4/4
      *JO43-DD1IR--------1/1  *JO43-DL0HT*-------5/5  *JO43-SWLJO43*-----4/4
      *JO48-SWLJO48*-----1/1  *JO59-LA8AV--------3/3  *JO59-LA9PMA*------2/2
      *JO59-LB6AH*-------1/1  *JO65-OZ1AAB*------4/4  *JO68-SA6BSS-------1/1
      *JO71-DM5RC--------1/1  *JO94-RC2FB--------1/1  *JO99-SA0CLI-------1/1
      *JP99-LA9JO*-------2/2  *KM07-SV8RV*-------2/2  *KN95-KARAPUZ*-----1/1
      *KO33-EW2ABT*------2/2  *KP30-OH5YR--------1/1

KB9AMG's Ham Radio Page